Gratis elektronische bibliotheek

Classics in European Languages - Vijf weken in een luchtballon (geïllustreerd) - Jules Verne

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 2016
BESTANDSGROOTTE: 4,41
ISBN: 1230000910743
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jules Verne

Jules Verne boeken Classics in European Languages - Vijf weken in een luchtballon (geïllustreerd) epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Den 14den Januarij 1862 was er een groote samenloop van toehoorders bijde zitting van het Koninklijk Aardrijkskundig genootschap te Londen,Waterloo Place, 3. De president, sir Francis Maris, deed aan zijnegeëerde medeleden eene belangrijke mededeeling in eene redevoering,die dikwijls door toejuichingen werd afgebroken.Dit zeldzame stuk van welsprekendheid eindigde met eenige overdrevenespreekwijzen, waaruit de vaderlandsliefde ten volle bleek.''Engeland is altijd het voornaamste volk geweest doorde onverschrokkenheid zijner reizigers in aardrijkskundigeontdekkingen. (_talrijke toejuichingen_.) Doctor Samuel Ferguson, eenzijner roemrijkste inwoners, zal zijn oorsprong geene schande aandoen(_van alle kanten_: Neen! neen!) Deze poging zal, als zij gelukt(_zij zal gelukken!_) al wat men tot hiertoe van de aardrijkskundevan Afrika weet met elkander verbinden (_algemeene goedkeuring._) en,als zij mislukt (_nooit! nooit!_), zal zij ten minste van een derstoutmoedigste plannen van het menschelijk genie getuigen! (_hevigstampen met de voeten._)''''Hoezee! hoezee!'' riep de vergadering, door deze treffende woordenopgewekt.''Hoezee voor den onverschrokken Ferguson!'' riep een der uitbundigstetoehoorders.Kreten van verrukking weergalmden. De naam van Ferguson kwam op iederslippen, en wij hebben reden om te gelooven, dat hij er veel bij wondat hij door Engelschen werd vermeld.Daar toch waren talrijke, vergrijsde, vermoeide en onverschrokkenreizigers, die de geheele wereld hadden doorkruist! Allen warenontsnapt aan schipbreuken, branden of de tomahawks der Indianen, deknodsen der wilden, de strafpaal en de magen van Australiërs, maarniets kon het kloppen van hun hart bedwingen gedurende de redevoeringvan sir Francis Maris, en naar menschen geheugen was dit de schoonsteuitslag eener aanspraak in het Koninklijk Aardrijkskundig genootschapvan Londen.Maar in Engeland bepaalt zich de geestdrift niet alleen totwoorden. Er werd terstond gestemd over eene tegemoetkoming voor dendoctor Ferguson, welke 2500 pond sterling beliep. De belangrijkheidder som was geëvenredigd aan de belangrijkheid der onderneming.Een der leden van het gezelschap verzocht den president het woord,ten einde te vragen of doctor Ferguson niet officieel voorgesteldzou worden.''De doctor stelt zich ter beschikking der vergadering,'' antwoorddesir Francis Maris.''Laat hem binnenkomen,'' riep men, ''laat hem binnenkomen! Het is goedeen zoo buitengewoon stoutmoedig man te zien!''''Misschien heeft dit ongeloofelijke voorstel geen ander doel gehaddan om ons te misleiden,'' zeide een oude kommodore.''En als doctor Ferguson niet bestond!'' riep eene andere stem.''Dan zou men hem moeten vinden,'' antwoordde schertsend een lid vandit deftige genootschap.''Laat doctor Ferguson binnenkomen,'' zeide sir Francis Maris.De doctor trad binnen te midden van donderende toejuichingen, nietin het minste ontroerd.Het was een man van ongeveer veertig jaar en van gewonelichaamsgestalte; zijn bloedrijk gestel verraadde zich door eenehoogroode kleur; hij had regelmatige trekken, met een neus in degedaante der voorsteven van een schip, gewoonlijk de neus der menschen,die tot ontdekkingen voorbeschikt zijn, genoemd; zijne zachte meerverstandige dan stoutmoedige oogen zetten eene groote bekoorlijkheidbij aan zijne gelaatstrekken; zijne armen waren lang en zijne voetenzette hij neder met al de deftigheid van een grooten looper.Die kalme deftigheid vertoonde zich in den geheelen persoon desdoctors, en niemand kwam het in de gedachte eenig vermoeden tekoesteren, dat hij het werktuig van de onschuldigste misleidingkon zijn.Ook hielden de toejuichingen slechts op, op het oogenblik dat doctorFerguson door een zacht gebaar stilte verzocht; hij ging naar denarmstoel, die voor zijne voorstelling was gereed gemaakt; vervolgensrechtop staande hief hij den rechter wijsvinger omhoog, opende denmond en sprak dit enkele woord: ''Excelsior!'' [1].Neen, nooit had een voorstel van lord Palmerston om gelden te vragenvoor het bezetten der rotsen van Engeland een zoo goeden uitslaggehad. De redevoering van sir Francis Maris was ver overtroffen. Dedoctor toonde zich te gelijk verheven, groot en edel.De oude kommodore, volkomen met dien zonderlingen man verzoend,verzocht de ''volledige'' opneming van de redevoering Ferguson in ''deBulletins van het Koninklijk Aardrijkskundig genootschap van Londen.''Wie was dan toch die doctor, en aan welke onderneming ging hijzich wijden?De vader van den jongen Ferguson, een dapper kapitein ter zee, hadzijn zoon, van diens prille jeugd af, deel doen nemen aan de gevarenen avonturen van zijn beroep. Dit waardige kind, dat nooit de vreesschijnt gekend te hebben, toonde reeds vroegtijdig een levendigengeest, een begrip van onderzoek en eene merkwaardige geneigdheid tot dewetenschappen; daarenboven legde hij eene groote behendigheid aan dendag om zich uit de verlegenheid te helpen; hij was met niets verlegen,zelfs niet met het gebruik zijner eerste vork, waarin de kinderen inhet algemeen zoo zelden slagen.

... vrij. U vindt Ronson inc. Hc01. de afrekening in PDF, ePUB, MOBI ... Vijf weken in een luchtballon - Bibliotheek.nl ... . Het kleine detectivebureau Ronson Inc., dat kantoor houdt in het ongure mijnstadje Dalbart, deinst voor geen opdracht terug. Classics in European Languages - Vijf weken in een luchtballon (geïllustreerd) 50 werkvormen voor creatieve sessies; Metaaltijden 4; Gevangen in zwart wit denken; Nieuw Zwartboek Van Nederland Overzee; Schaduw stemming en stil water; What's in a game? Het belang van kunst en cultuur; Van God los; Venus & Adonis; Liselotje op het potje Een Vier Windstreken prentenboek - Taart voor Iedereen! Murphy was een optimist; De Cosmo Aqua Kama Sutra; Classics in European Languages - Vijf weken in een luchtballon (geïllustreerd) Kerstfeest zit niet tussen je oren! De werkelijkheid is anders; Het landschap van de Friese klei; Paradijs bij het dashboardlicht; Gezondheidszorg - Rationele ... Classics in European Languages - Vijf weken in een luchtballo ... bol.com | Classics in European Languages - Vijf weken in ... ... ... Classics in European Languages - Vijf weken in een luchtballon (geïllustreerd) Gebeden Voor Het Slapengaan; PCSenior - Windows 10 voor Senioren; Oplossingsgericht aan de slag met mensen met autisme; Het drievoudige pad; John Puller 2 - Vergeten; Grote schrijvers van Goethe tot nu; De watermeesters; De Maan Van De Veroveraar; Lezer-scan. Classics in European Languages - Vijf weken in een luchtballon (geïllustreerd) Noodlot. Het feest is voorbij. Victoria & Abdul. Hart van de verzorgingsstad. De Maya profetie. Survivalgids brugklas en puberteit. Empire Falls. Alle heiligen. Oranje Kruis Boekje. Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen 2005/2006. Na vijf in eigen beheer uitgebrachte comics in de reeks TeeVee BlablaZee werdhet tijd voor een kloek boek. Hokjesdenken telt 104 pagina's en bundelt Sandra's beste strips van 2005 tot 2010. Een deel was al eerder te lezenop www.sandradehaan.nl en in Zone 5300.Autobiografische scènes en dialogen vormen de hoofdmoot van Hokjesdenken, al betekent dat zeker niet dat alles waar gebeurd is. De kleine assessmentgids is een geweldig boek. We raden u aan het boek van De kleine assessmentgids PDF te downloaden op onze website bank72.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur De kleine assessmentgids Classics in European Languages - Cesar Cascabel (geïllustreerd) is een geweldig boek. We raden u aan het boek van Classics in European Languages - Cesar Cascabel (geïllustreerd) PDF te downloaden op onze website mmark.nl Er zijn ook andere boeken van de auteur Classics in European Languages - Cesar Cascabel (geïllustreerd) Classics in European Languages - Vijf weken in een luchtballon (geïllustreerd) Onderduikerskamp nunspeet 2e wereldoorl; Het Boek Der Rusteloosheid; Werkboek Voor Hoog Sensitieve Personen; Kunst Zonder Genade; Een echte jood als ik; De avonturen van Trijntje 2 - Trijntje en de man in de bezemkast; Ontdek het geheim van de chef; Ruimte voor ... Vijf weken in een luchtballon. Dankzij een wonderwerk van techniek, een bestuurbare luchtballon kunnen drie dappere mannen naar de geheimzinnige bronnen van de Nijl reizen, waar nog nooit een blanke is geweest. En dan gaat de reis verder naar de onherbergzame Sahara. Aan spannende gebeurtenissen en nachtelijke ontsnappingen ontbreekt het niet als de ballon met opzet of onvrijwillig naar de ... "vijf weken in een Luchtballon" is opgenomen in de volgende (sub-)rubrieken: Diversen > Non-fictie informatief,professioneel algemeen Vyf weken in een luchtballon Classics in European Languages - Cesar Cascabel (geïllustreerd) Op wieken gedragen. Bouquet 4036 - Een bruid voor de sjeik. ... Classics in European Languages - Vijf weken in een luchtballon (geïllustreerd) Perfecte mix. Intiem 2275 ... aanbidding en een leven vol geluk. Handboek Kamperen. Huurling En Herder. Algemeene geschiedenis der vaderlands(dl. 3. stuk 2. voortgezet door mr. o. van rees. dl. 3. stuk 3-5. voortgezet door mr. o. van rees en dr. w. g. brill. dl. 4, 5 ... "In de nasleep van de Tweede wereldoorlog" : Tussen vergeten, vergoeden, heropbouw en repressie. Beschikbare bronnen en stand van het onderzoek. Handelingen van de studiedag v...