Gratis elektronische bibliotheek

Minske en bist - Palstra

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 3,27
ISBN: 9789065530950
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Palstra

Palstra boeken Minske en bist epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Minske en bist

...se Boppedat is der op Java gjin sneller en sterker bist as de jakhals ... Wurkbesite FNP Achtkarspelen oan bistedokter ... .' De jakhals groeit ûnder de kompliminten. 'No ja,' giet Kantjil fierder, 'gjin bist kin oan dy ûntkomme, behalve ien. Dat is de minske.' 'Mins-ke?' priuwt de jakhals ferbaasd. 'Noait fan heard, wat is dat foar bist?' Kantjil giet der wat nofliker by stean. De fjildferhalen fan Rink van der Velde binne prachtich skreaun en steane fol mei sekuere observaasjes fan it hâlden en dragen fan minske en bist yn it iepen fjild. Rink van der Velde (1932-2001) wie ien fan de populêrste skriuwers ... De fjildferhalen - sirkwy.frl ... . Rink van der Velde (1932-2001) wie ien fan de populêrste skriuwers dy¿t Fryslân kend hat. De novelle Minske en bist spilet yn de oarloch, in romantisearre ferhaal oer in jonge út 'e omkriten fan It Hearrenfean dy't yn it 'Arbeitseinsatzlager Erika' yn Ommen-Wesseling telâne komt. Yn eigen behear publisearre er syn debútbondel It seisde libben. In minskesliner of minske-iter is in bist dat minsken bejaget, deadet en opfret.Dy omskriuwing slút út: it opfretten fan minsklike liken troch iesiters en it oanfallen en deadzjen fan minsken sûnder dat dêr konsumpsje fan it minsklik lichem op folget. Minsken kinne troch withoefolle soarten bisten oanfallen wurde, mar minskesliners binne rôfdieren dy't it iten fan minsklik fleis ta in ... De fjildferhalen is in bondel mei observaasjes fan it hâlden en dragen fan minske en bist yn it iepen fjild. Rink van der Velde fielde him nearne sa goed thús as yn fjild en bosk. As jonge strúnde er om yn de kontreien fan Beetstersweach en learde de natuer troch skerp observearjen fan tichteby kennen. Fiskje en jeie wie syn lust en syn libben. Mar minsken om my hinne binne gauris op de teannen trape. En earlik wier -dat moatte jimme fan my oan nimme- ik mien it nèt sa. Ik wol nèt sa. Ik bin in minske-minske ien dy tierjet yn frede. Dus dan mar wer op de fyts as de telefoan gripe en behimmelje. "Do bist gau op 'e teannen trape." sei er immen tsjin my. De Fjildferhalen (Paperback). De fjildferhalen fan Rink van der Velde binne prachtich skreaun en steane fol mei sekuere observaasjes fan it hâlden en... De fjildferhalen fan Rink van der Velde binne prachtich skreaun en steane fol mei sekuere observaasjes fan it hâlden en dragen fan minske en bist yn it iepen fjild. Rink van der Velde (1932-2001) wie ien fan de popul...